Registreer hier

Voorwaarden en huisregelement

Huisreglement

1.ALGEMEEN

In het Jeugdhuis gelden er enkele algemene regels. Iedere persoon die het jeugdhuis betreed moet deze regels in acht nemen.

1.1 Openingsdagen

 • Het is verboden om het jeugdhuis te openen op een sluitingsdag. De vaste openingsdagen van het jeugdhuis zijn woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 20u.
 • Er zijn enkele uitzondering zoals voetbalmatchen, tv reeksen ( de mol, temptation island, wk/ek voetbal of feestdagen. Deze extra openingsdagen worden door het bestuur vastgelegd en gecommuniceerd naar de leden toe.
 • Als om welke reden dan ook het jeugdhuis op een openingsdag niet voor 00u open is mag het jeugdhuis niet meer geopend worden, tenzij dit door een bestuurslid word toegelaten. Het heropenen van het jeugdhuis (openen na sluiting) is niet toegestaan.
 • Het jeugdhuis moet ten laatste om 6 uur gesloten worden tenzij anders beslist door het bestuur.

1.2 Badgehouder/sluiter

Het dragen van de badge impliceert derhalve ook het dragen van een aantal verantwoordelijkheden en verplichtingen, zoals daar zijn:

 • Oog hebben voor brandveiligheid (friteuse,…).
 • Barrichtlijnen volgen.
 • Een voorbeeldfunctie zijn tegenover anderen.
 • Bij het verlaten van het gebouw zorgen dat alle deuren gesloten zijn (achterdeur, voordeur).
 • De afsluiter zorgt ervoor dat het jeugdhuis proper wordt achtergelaten en dat het voetpad eveneens proper ligt (glasvrij, peuken,…).

1.3 Bewaking

 • Het jeugdhuis is voorzien van veiligheidscamera’s die continu filmen.
 • De priktijden van de badges worden bijgehouden in het systeem. Deze priktijden kunnen gecontroleerd worden.

2. LEGALE EN ILLEGALE GENOTSMIDDELLEN:

2.1 Legale genotsmiddelen (alcohol, tabak)

Het creëren van ontmoetingskansen en recreatieve activiteiten gebeurt in jeugdhuis Maegher Goet VZW in de instuifruimte en de ontspanningsruimte op de eerste verdieping. Aangezien het onze bedoeling is om jongvolwassenen en jongeren te bereiken in hun vrije tijd, deze jongeren maken veelal gebruik van hun vrije tijd om uit te gaan, heeft jeugdhuis Maegher Goet VZW ervoor gekozen deze uitgaanssfeer ook in zijn lokalen te creëren met dien verstande dat het in onze bedoeling ligt een alternatief te zijn voor het commerciële uitgaanscircuit.

Van op het moment dat jongeren beginnen uit te gaan komen zij in contact met alcohol en andere legale genotsmiddelen zoals tabak. Met legale genotsmiddelen moet evenwel met verstand worden omgegaan. Het jeugdhuis Maegher Goet streeft ernaar om jongeren aan te leren om goed om te gaan met deze legale genotsmiddelen zodanig dat zij de gevaren ervan inzien en niet in de verleiding komen er misbuik van te maken. jeugdhuis Maegher Goet VZW is ervan overtuigd dat verbod van alcoholhoudende dranken met zich mee zou brengen dat jongeren hun alcoholgebruik op andere plaatsen onbegeleid zouden bevredigen.

Tevens willen we nog eens wijzen op volgende puntjes:

 • In het voorbeeldgedrag van de barmannen/vrouwen zou een verantwoorde houding t.o.v. alcoholgebruik merkbaar moeten zijn.
 • De barman/vrouw blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor wat hij aan wie schenkt en behoudt het beslissingsrecht.
 • Overeenkomstig de wet, wordt jongeren onder de 16 jaar geen alcohol geschonken. In geval van twijfel mag de barman/vrouw vragen naar de identiteitskaart
 • Aan personen die al duidelijk tekenen van dronkenschap vertonen worden geen alcoholische dranken meer geschonken
 • Het jeugdhuis zal jongeren niet verplichten tot consumeren en zeker niet aanzetten tot gebruik van alcoholische dranken.
 • Het Jeugdhuis zal ernaar streven om minstens een even groot aanbod te hebben aan niet-alcoholhoudende dranken als aan alcoholhoudende.

2.2 Illegale genotsmiddelen (cannabis & andere)

Vermits deze bij wet verboden zijn, worden deze ook niet in de lokalen van jeugdhuis Maegher Goet, of op activiteiten van Jeugdhuis Maegher Goet binnens- en buitenshuis, toegelaten.

Jeugdhuis Maegher Goet VZW is er zich van bewust dat verschillende jongeren vroeg of laat in aanraking komen met illegale drugs en dat de verleiding om te experimenteren met deze illegale middelen soms te groot is. Verbruik, verkoop of bezit van illegale drugs is uitdrukkelijk VERBODEN in jeugdhuis Maegher Goet VZW. Jeugdhuis Maegher Goet is niet bevoegd noch bekwaam om aan opvang van eventuele verslaafde jongeren te doen. Wij houden ons enkel bezig met eerstelijnsopvang en het doorverwijzen van jongeren met drugproblemen naar organisaties met de nodige knowhow terzake. In het aanbod van Jeugdhuis Maegher Goet VZW zal voldoende aandacht worden besteden aan correcte informatie over illegale en legale drugs. Op overtredingen van deze regel staan de volgende sancties:

 • BEZIT: Indien wordt vastgesteld dat een jongere in het bezit is van illegale drugs zal hij verzocht worden om het jeugdhuis direct te verlaten. Indien dit voorval zich voordoet kan het dagelijks bestuur beslissen tot schorsen van dit lid voor een bepaalde periode. Het lid mag dan gedurende deze periode het jeugdhuis niet meer betreden.
 • GEBRUIK: Indien een jongere, bezoeker of lid, in het jeugdhuis of op activiteiten van het jeugdhuis, binnens- of buitenshuis, illegale drugs gebruikt wordt hij eveneens op staande voet de deur gewezen. Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt bovendien een schorsing opgelegd waardoor desbetreffend persoon gedurende een bepaalde periode het jeugdhuis niet meer binnen mag. Het zetelend dagelijks bestuur beslist over de duur van deze periode.
 • VERKOOP: Bij verkoop in en rond de lokalen van jeugdhuis Maegher Goet VZW. zal jeugdhuis Maegher Goet VZW onmiddellijk de bevoegde politiediensten op de hoogte brengen. Tevens wordt -indien het om een lid gaat- automatisch een levenslange schorsing opgelegd.

Wij wensen er al bij al de nadruk op te leggen dat het thema illegale drugs in het jeugdhuis geen taboe is. Elke jongere kan met zijn problemen en verzuchtingen aangaande drugs en druggebruik terecht bij de verantwoordelijken en zal er telkens een bereidwillig oor vinden. De verantwoordelijken engageren zich om zich te bekwamen in het verschaffen van correcte informatie en goede raad. Tevens zullen zij de nodige discretie in acht nemen teneinde de vertrouwensrelatie met de jongere niet te beschamen.

3. GELUIDSOVERLAST:

Gezien muziek een belangrijk onderdeel is van de jongerencultuur maakt jeugdhuis Maegher Goet VZW er veel gebruik van. Er zal worden op toegezien dat het risico op geluidsoverlast tot een minimum beperkt blijft. De huidige muziekinstallatie werd geijkt en bijgevolg wordt het wettelijk toegestaan aantal decibels nooit overschreden. Toch blijft het recht voorbehouden van de barman/vrouw of een andere verantwoordelijke de muziek op een passend volume te zetten om geluidsoverlast te vermijden. Tijdens optredens en fuiven ligt de eindverantwoordelijkheid bij de organisatoren en de hoofdverantwoordelijke. Aangezien de eindverantwoordelijkheid steeds bij het bestuur ligt zal deze erop voorzien dat er bepalingen zijn uitgeschreven die het volume bepalen die de DJ's mogen aanwenden. Geluidsoverlast door aan- en afrijdende voertuigen zal zoveel mogelijk aan banden worden gelegd, evenals afgeleide hinder die veroorzaakt wordt door rondhangende jongeren buiten het gebouw.

4. VANDALISME, AGRESSIE, DIEFSTAL:

 • Vandalisme, beschadiging of diefstal van eigendommen van de VZW, van omwonenden en van de overheid samen met het lastigvallen of storen van omwonenden worden als ernstige inbreuk beschouwd. Bij het opzettelijk beschadigen van eigendommen zal aan de dader worden gevraagd de aangebrachte schade binnen de week te vergoeden. Zoniet wordt de politie verwittigd. Bij fysiek geweld en andere uitingen van agressie zullen de betrokken partijen onmiddellijk uit het jeugdhuis worden gezet. De verantwoordelijke zal trachten te bemiddelen maar indien de partijen volharden in fysiek geweld zullen de bevoegde instanties worden verwittigd.
 • • Om in de buurt van het jeugdhuis een goede naam te behouden is het belangrijk dat elk lid van het jeugdhuis rekening houdt met nachtrust van omwonenden, respect heeft voor andermans eigendommen en geen agressie vertoont tegenover omwonenden. ook deze inbreuken worden beschouwd als ernstig omdat de jeugdhuiswerking niet eindigt aan de voordeur van het gebouw. De goede naam van het jeugdhuis dient ook buiten de deuren van de ontmoetingsruimte hoog te worden gehouden. personen die indruisen tegen deze beschouwingen kunnen een schorsing als sanctie oplopen.

Verklaring van geheimhouding

Het verzamelen en gebruiken van vertrouwelijke gegevens.

De persoonlijke gegevens (of persoonlijke informatie) zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een persoon te contacteren of te identificeren.

We kunnen u vragen uw gegevens op te geven op elk moment aangezien u in contact staat met Maegher Goet of een bedrijf die valt onder de noemer Maegher Goet. Maegher Goet en alle bedrijven die vallen onder de noemer Maegher Goet mogen de verworven gegevens onder elkaar uitwisselen, conform de verklaring van geheimhouding. Maegher Goet en alle bedrijven die vallen onder de noemer Maegher Goet mogen deze gegevens ook in die mate gebruiken om de service, inhoud en reclame naar de klant toe te verbeteren. Echter, wanneer u ervoor kiest uw gegevens niet mee te delen, kunnen we niet verzekeren dat we u de beste service kunnen garanderen

Hoe gebruiken we uw vertrouwelijke gegevens ?

 • De persoonlijke gegevens die we ontvangen, staan ons toe u beter in te lichten over de laatste nieuwe wijzigingen en verbeteringen van onze diensten, evenementen en updates. Indien u zich wenst uit te schrijven van onze mailing lijst, gelieve onderaan de correspondentie op de ‘unsubscribe’ knop te klikken.
 • We gebruiken uw gegevens ook om onze dienstverlening en inhoud van onze communicatie te verbeteren. Ook preventie van verliezen en de strijd tegen fraude is een prioriteit.
 • We kunnen uw persoonlijke gegevens, met inbegrip van uw geboortedatum, gebruiken om uw identiteit de verifiëren, alsook de gebruikers en op basis daarvan de geschikte diensten bepalen. Bijvoorbeeld, we mogen uw geboortedatum gebruiken om de leeftijd te bepalen van de houder van het toestel waarop onze diensten gebruikt worden.
 • We mogen uw vertrouwelijke gegevens gebruiken om belangrijke meldingen te versturen. Zoals berichtgevingen over de diensten en de wijzigingen aan onze voorwaarden aangezien deze informatie belangrijk is aangaande uw relatie met Maegher Goet. U kan deze meldingen niet weigeren te ontvangen.
 • We mogen uw vertrouwelijke gegevens gebruiken voor interne doeleinden zoals bijvoorbeeld audits, gegevensanalyses en onderzoeken om onze service en communicatie tegenover onze klanten te verbeteren.
 • Indien u deelneemt aan een wedstrijd of een gelijkaardig promo-evenement, dan kunnen we de info die u dan communiceert ook gebruiken in het kader van het beleid van onze programma’s.

Verzamelen en gebruik van niet-vertrouwelijke gegevens.

We verzamelen ook gegevens waarvan de vorm ons niet toelaat een directe link te leggen met de persoon in kwestie. We mogen deze gegevens verzamelen, gebruiken, overzetten en bekendmaken met eender welk doeleinde. Hieronder een aantal voorbeelden van de manier waarop we uw niet-vertrouwelijke gegevens kunnen gebruiken.

 • We kunnen gegevens verzamelen zoals het beroep, de taal, de postcode, de provincie en gsmnummer. Dit laat Maegher Goet en alle bedrijven die vallen onder de noemer Maegher Goet toe om het gedrag van de klant beter te kunnen begrijpen. Hierdoor kunnen we onze producten, service en reclame verbeteren, in het voordeel van de klant
 • We kunnen ook gegevens verzamelen over de activiteit van de klanten wanneer deze de website gebruiken. Deze gegevens worden verzameld en gebruikt om ons een beter zicht te geven over de populariteit van de pagina’s, producten en diensten. De verzamelde gegevens worden beschouwd als niet vertrouwelijk.
 • We kunnen informatie over uw gebruik van onze diensten opslaan met zoekopdrachten inbegrepen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om onze service te verbeteren. Deze gegevens zijn niet gelinkt aan uw IP-adres, behalve in uitzonderlijke gevallen om onze diensten via internet aan te bieden.

Wanneer we non-persoonlijke gegevens linken aan persoonlijke gegevens, zullen deze gelinkte gegevens als vertrouwelijke gegevens behandeld worden.

Cookies en andere technologieen.

De website, online diensten, interactieve applicaties, elektronische berichten en de reclame van Maegher Goet kunnen ‘cookies’ en andere technologieen gebruiken. Deze technologieen laten ons toe het gedrag van de gebruikers beter te gebruiken. Daarnaast tonen ze ons welke toepassingen van de website het meeste gebruikt worden en de doeltreffendheid van uitgestuurde campagnes online. We behandelen deze verzamelde gegevens (cookies) als niet-persoonlijke gegevens. Echter wanneer de nationale wet bepaalt dat gegevens als persoonlijk bestempeld worden, behandelen we deze gegevens als vertrouwelijk. Net zoals we gelinkte niet persoonlijke gegevens behandelen die gelinkt zijn aan persoonlijke gegevens.

Maegher Goet en zijn partners gebruiken cookies en andere technologieen in reclamediensten bij gebruik van de smartphone om het bereik van deze reclames te kunnen visualiseren en de doeltreffendheid ervan te meten.

Maegher Goet en z’n partners gebruik ook de cookies en andere technologieen om uw persoonlijke gegevens te houden wanneer u onze website bezoekt en gebruik maakt van onze online diensten. Dit om uw bezoek online aangenamer en gemakkelijker te maken aan de hand van een gepersonaliseerde aanpak.

Net als verscheidene websites, verzamelen we automatisch bepaalde informatie en bewaren we deze in sessiebestanden. Dit zijn gegevens zoals Ip adressen, soort browser, het datum en uur van bezoek en de gegevens met betrekking tot uw navigatie op de website.

We gebruiken deze gegevens om de tendensen op de website te begrijpen en te analyseren, het gedrag van de gebruikers van de website te kennen, ons producten en diensten te verbeteren et demografische gegevens verzamelen met betrekking tot het geheel van onze gebruikers. Maegher Goet kan deze informatie gebruiken voor marketing- en reclamedoeleinden.

In enkele van onze elektronische berichten (emails), gebruiken we een ‘klik-URL’ gelinkt aan inhoud op de website van Maegher Goet. Wanneer klanten klikken op zo’n URL, worden ze via een andere server overgebracht naar de bestemmingspagina op onze website. We registreren deze clicks om de interesse rond bepaalde onderwerpen op te volgen en de efficiëntie ervan te meten. Indien u wenst niet gevolgd te worden, dan hoeft u niet te klikken op de links in deze elektronische berichten (emails).

HTML tags laten ons toe elektronische berichten (emails) te versturen in een formaat dat de klanten kunnen lezen en waarbij we kunnen achterhalen of deze boodschap geopend is. We kunnen deze informatie gebruiken om berichten, gericht aan onze klanten, te verminderen of achterwege te laten.

Andere bepalingen


Maegher Goet kan verplicht worden – door wetsbepalingen, in het kader van een juridische procedure, door een verzoek van publieke authoriteiten van het land van residentie- uw persoonlijke gegevens vrij te geven. We mogen uw gegevens ook vrijgeven, wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is in belang van de nationale veiligheid, door een toepassing van de wet of andere publieke doeleinden. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer we van mening zijn dat deze publicatie van belang is om de naleving van onze algemene voorwaarden te respecteren, of om onze gebruikers en onze diensten te beschermen. Dit betekent, in geval van structurele maatregelen, fusie of verkoop, kunnen we deze persoonlijke informatie overgeven aan de bepaalde derde partij.

Integriteit en bewaring van de persoonlijke gegevens

Maegher Goet laat u toe om de correctheid, de integriteit en het aanpassen van uw gegevens gemakkelijk te laten verlopen. We bewaren uw persoonlijke gegevens voor de nodige periode met het doel, beschreven in de verklaring van geheimhouding, in het achterhoofd houdende. Behalve wanneer een langere periode opgelegd word of toegelaten word door de wet.

Vragen over de geheimhouding

Als u vragen heeft over de behandeling van uw gegevens of de verklaring van geheimhouding of als u een mogelijke overtreding van de locale wetten ten opzichte van deze geheimhouding wenst te melden, gelieve Maegher Goet te contacteren. U kan ons altijd (binnen de openingsuren) telefonisch bereiken op het nummer +32 488 26 88 46.

We behandelen elke melding, en we beantwoorden deze zo snel mogelijk, wanneer de melding als toepasselijk beschouwd wordt. Wanneer het antwoord dat u ontvangen heeft niet voldoet aan uw eisen, dan kan u uw klacht indienen bij de correcte autoriteit in uw jurisdictie. Indien u specifieke vragen heeft, doen we het nodige en het mogelijke om zo juist mogelijk op uw vraag te beantwoorden.

Maegher Goet kan de verklaring van geheimhouding op de nodige tijdstippen aanpassen en updaten. In geval van substantiële aanpassingen, zal u op de hoogte gebracht worden via onze website.